You are currently viewing Fra Iværksætterselskab (IVS) til Anpartsselskab (ApS)

Fra Iværksætterselskab (IVS) til Anpartsselskab (ApS)

Fra Iværksætterselskab (IVS) til Anpartsselskab (ApS)

Af Carsten Kvist Jensen, Kvist Revision.

Folketinget har besluttet, at IVS´erne ikke skal have lov til at leve ret meget længere.

Faktisk er det sådan, at allerede til april næste år skal IVS´erne omdannes til ApS´er.

Det kunne lyde som en simpel opgave, hvilket det i princippet også er, men du skal i denne forbindelse blandt andet huske:

  • Det kunne være en god idé, hvis du allerede nu overvejede at få denne omdannelse på plads, så du ikke pludselig står i en meget presset situation til april 2021.
  • Hvis dit IVS har tilstrækkelig egenkapital, skal du ”bare” have selskabskapitalen op på kr. 40.000.
  • Hvis der ikke er tilstrækkelig egenkapital, skal du indskyde kontanter i selskabet, således at kapitaludvidelsen bliver til kr. 40.000 eller ved indskud af værdier.
  • Efter Selskabslovens § 37 skal der udarbejdes en vurderingsberetning og der skal afgives en erklæring om, at selskabet har en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, som på beslutningstidspunktet udgør mindst kr. 40.000.
  • Vurderingsmanden (revisor) skal afgive en erklæring med ”høj grad af sikkerhed”, hvilket vil sige revision.
  • Det betyder, at revisors arbejde så har omfattet ”undersøgelser af omdannelsesbalancen, hvoraf selskabets aktiver og forpligtelser fremgår, herunder om omdannelsesbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og den af selskabet hidtidige anvendte regnskabspraksis, samt om de af ledelsen anvendte regnskabsmæssige skøn, er rimelige. Omdannelsesbalancen er en del af vurderingsberetningen”.
  • Langt de fleste IVS´er har fravalgt revision, så derfor kan det godt blive lidt af en ekstra opgave for IVS´erne at skulle omdannes til ApS´er og ikke mindst en økonomisk ekstraudgift.
  • Udgifterne til en vurderingsberetning, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, og de arbejder som skal udføres af vurderingsmanden (revisor), vil nok starte ved kr. 6.-7.000 eksklusive moms og stigende afhængig af omfanget af disse arbejder. Endvidere vil der komme omkostninger til ajourføring af selskabets vedtægter i det omfang, du ikke selv kan gøre dette. Endelig kommer der et gebyr til Erhvervsstyrelsen.

Opfordringen må være, at du ikke venter for længe med at omdanne dit IVS til ApS herunder er opmærksom på omkostningsniveauet.

Skriv et svar