You are currently viewing Generalforsamling + medlemsmøde 24. marts 2021

Generalforsamling + medlemsmøde 24. marts 2021

Referat af virtuelt medlemsmøde og generalforsamling i foreningen Danske Rådgivere

afholdt den 24. marts 2021 kl. 16.00 – 17.45.

Før selve generalforsamlingen var der “medlemsmøde” om

Erhvervsfremmesystemet og om Erhvervshus Hovedstadens / erhvervshusenes arbejde.

 v/ direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Ehhs.

Formand Hans-Georg Nielsen bød alle fremmødte velkommen med en særlig tak til Liselotte Hohwy Stokholm for tilsagnet om at deltage med et indlæg om erhvervsfremmearbejdet.

Liselotte Hohwy Stockholm gav en introduktion til erhvervsfremmesystemet, Erhvervshusets rolle og målgruppen for indsatsen. Desuden orienterede hun om hvorledes der arbejdes med rådgivere og hvilke muligheder, der er for private rådgivere, dvs. programmer – henvisning – og modeller for indkøb af ydelser. De til indlægget benyttede plancher findes nederst i referatet.

Der var afsat tid til spørgsmål og debat.

Spørgelysten var ganske stor. Erhvervshusets direktør svarende bl.a. følgende:

Det understregedes, at erhvervshusene alene skal vejlede, de skal ikke rådgive og de skal ikke bistå med implementering. Vejledningen vil typisk omfatte uvildig sparring og problemafklaring, mens eventuel efterfølgende bistand til problemløsning og implementering vil være en rådgivningsopgave som Erhvervshuset ikke tilbuder.

De enkelte erhvervshuse kører forskellige programmer, herunder INDIS og SMVPro.

70 % af erhvervshusets vejledning fører til kontakt til private rådgivere. Når sagen er overtaget af en privat rådgiver, så har erhvervshusets konsulenter løst deres opgave.

Erhvervsfremmesystemet skal evalueres efter 3 års indsats, dvs. i år 2023.

Direktøren var enig i, at stærkere hensyntagen til de psykiske aspekter i kriseramte virksomheder bør overvejes.

Liselotte Hohwy Stockholm var enig i, at et konkret samarbejde mellem erhvervshusene og Danske

Rådgivere vil være til gavn for begge parter.

Formanden takkede Liselotte Hohwy Stockholm for et interessant indlæg og glædede sig over de drøftede muligheder for samarbejde mellem Erhvervshuset og Danske Rådgivere.

Generalforsamlingen. Start kl. 17.00.

Deltagere:

Niels Nielsen, Michael Nørregaard, Carsten Kvist Jensen, Liselotte Hohwy Stokholm (under medlemsmødet), Hans-Georg Nielsen, Anders Fisker, Steffen Frølund Thomsen, Birgitte Ovesen, Gazmend Salihi, John Milton, Torben Haugaard og Hans Jørgen Lorenzen.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Michael Nørregaard som dirigent. Vedtaget.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og beslutningsdygtig i forhold til dagsordenens punkter. Ingen indvendinger fra de fremmødte.

  1. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af samme

Formanden oplyste, at bestyrelsen, som så mange andre foreninger, har besluttet ikke at udskyde generalforsamlingen mere, dette især da vi sprang 2020 generalforsamlingen over.

Bestyrelsen har dog ikke ligget på den lade side i de forløbne år. Vi har trods corona bøvlet holdt de nødvendige bestyrelsesmøder. Den nye hjemmeside kører som en skal og medlemmer og potentielle medlemmer mm er jævnligt holdt orienteret via foreningens nyhedsbrev.

Hans-Georg Nielsen understregede, at formålet med foreningen uforandret. At styrke branchen og skaffe opgaver via netværk og bemærkede i den forbindelse at vi har grundlæggende samme målsætning som SMVdanmark, som i øvrigt har markeret sig flot under corona krisen.

Hvad angår tiden efter corona, så er det bestyrelsens opfattelse, at der skal satses på et mix af virtuelle og reale “få noget med hjem” møder.

Det har været en vanskelig start i en vanskelig tid, men det er jo som bekendt altid bøvlet at være iværksætter. Det er nu vi skal vise Danske Rådgiveres berettigelse. Bestyrelsen er ikke i tvivl herom.

Beretningen godkendtes uden debat.

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Carsten Kvist gennemgik kort de revisorgodkendte regnskaber for 2019 og 2020. regnskaberne godkendtes uden bemærkninger.

  1. Fremlæggelse af budget til orientering samt beslutning om kontingent og indmeldelsesgebyr

Næstformand Niels Nielsen fremlagde budget for 2021 med bemærkning om at det efter opstartsperioden / corona krisen er vanskeligt at vurdere størrelsen af årets kontingentindtægter.

Næstformanden foreslog på vegne bestyrelsen, at kontingentet for 2021 sættes til 1.500 kr. Ingen indmeldelsesgebyr. Budget og kontingent vedtoges.

  1. Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ikke er indkommet forslag.

  1. Formanden vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode

Hans-Georg Nielsen genvalgtes.

  1. Valg af bestyrelse i henhold til § 11

Niels Nielsen og Carsten Kvist genvalgtes for en 2-årig periode og Steffen Thomsen genvalgtes for 1 år. Gazmend Salihi nyvalgtes for 1 år.

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 11

Torben Haugaard genvalgtes som suppleant. Anders Fisker og John Milton valgtes som suppleanter.

Formanden lovede de 3 suppleanter, at de ville blive inddraget i bestyrelsens arbejde.

  1. Valg af revisor

Michael Nørregård genvalgtes som revisor.

  1. Eventuelt

Gazmend Salihi foreslog, at foreningens medlemmer opfordres til at holde diskussionsoplæg på månedlige virtuelle medlemsmøder.

Formanden afsluttede mødet med at glæde sig over mødets konstruktive forløb, takkede dirigenten for mødets ledelse og oplyste, at bestyrelsen hurtigt ville blive indkaldt til det virtuelle konstituerende bestyrelsesmøde.

Mødet hævet kl. 17.45.

Referat godkendt af dirigenten den 26.03.2021

Michael Nørregård.

Se plancherne fra Liselotte Hohwy Stockholms indlæg:

Indlæg ved generalforsamling