OM OS

Foreningen arbejder med:

  • Profilering af  foreningens medlemmer
  • Opbygning af netværk
  • Nyhedsformidling
  • Branchepolitiske spørgsmål
  • Samarbejde uanset branche
  • Garantiordning
  • Erfa- og politikformuleringsmøder
  • Studieture

Et Marked i vækst!

Markedet for rådgivning af især smv – virksomheder er i vækst.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af virksomhedskonsulenter nu oppe på ca. 25.000 og de omsætter samlet for omkring 18 milliarder kroner.

Virksomhedskonsulenterne løser en bred vifte af opgaver indenfor kommunikation, strategi, teknik, finansiering, jura, regnskab, human ressource, driftsledelse, uddannelse, procesoptimering og projektledelse.

Se om den stiftende generalforsamling under Nyheder – og meld dig ind.

Vedtægterne for Danske Rådgivere:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Foreningens navn er Danske Rådgivere. Foreningens navn er i forkortet form DR. Foreningens hjemsted er hovedstadsområdet.

Foreningens formål er at samle firmaer og personer som udøver rådgivningsvirksomhed overfor små og mellemstore virksomheder i en forening til varetagelse af fælles interesser til gavn for det enkelte firma og dets kunder og at styrke medlemmerne gennem udvikling af kvalitetsbetonede og effektive ydelser.

Formålet skal bl.a. nås ved at:

a. Fremme et kollegialt forhold mellem medlemmerne og dermed styrke sammenhold og god markedsføringsskik blandt foreningens medlemmer.

b. Afholde medlemsmøder til belysning af og drøftelse af rådgivningstekniske og andre emner af interesse for medlemmerne eller grupper af disse.

c. Varetage medlemmers interesser i forhold til lovgivning, offentlige myndigheder og andre organisationer.

d. Påvirke relevante myndigheder på områder af interesse for foreningens medlemmer.

Foreningens bestyrelse kan søge optagelse af DR i SMVDK eller andet fællesskab som i samvirke med foreningens bestyrelse kan styrke foreningens overordnede erhvervspolitiske interesser.

Som medlem kan optages firmaer og personer som udøver rådgivningsvirksomhed overfor små og mellemstore virksomheder.

Foreningens medlemmer er eneberettigede til at anvende foreningens logo og henvisning til medlemskab af foreningen.

Ved anmodning om optagelse i foreningen træffer bestyrelsen afgørelse om, hvorvidt optagelsesbetingelserne er opfyldt.

Alle medlemmer accepterer ved indmeldelse foreningens etiske regler som fastlagt af foreningens generalforsamling.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsesformanden med mindst 3 måneders varsel til en betalingstermin. I særlige tilfælde kan bestyrelsen tillade andre terminer.

Ved udmeldelsen bortfalder alle rettigheder i og ethvert krav på foreningen herunder retten til at anvende tilføjelse til firmanavn ”Medlem af Danske Rådgivere” samt foreningens logo.

Ved udmeldelse tilbagebetales hverken indmeldelsesgebyr eller kontingent.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt:

a. Betingelserne for at være medlem af foreningen ikke længere er til stede, eller

b. Medlemmet standser sine betalinger, træder i likvidation, kommer under konkurs eller på anden måde mister rådigheden over sit bo, eller

c. Medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter, foreningens etiske regler eller de på en generalforsamling vedtagne beslutninger, eller

d. Medlemmet er i kontingentrestance eller har anden gæld til foreningen og ikke har indfriet denne gæld efter påkrav ved anbefalet brev.

Eksklusion behandles af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde. Eksklusion af et medlem kan kun ske, såfremt hele bestyrelsen stemmer herfor. Med eksklusionen bortfalder alle rettigheder i og ethvert krav på foreningen herunder retten til anvendelse af tilføjelsen til firmanavn ”medlem af Danske Rådgivere” samt foreningens logo.

Ved eksklusion tilbagebetales hverken indmeldelsesgebyr eller kontingent.

Eksklusionen kan af medlemmet ankes til først kommende generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningen afholder en årlig generalforsamling og kan afholde ekstraordinære generalforsamlinger.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.  Bestyrelsen træffer beslutning om stedet for afholdelse af generalforsamling.

Generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med regnskab, navnene på afgående bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer på valg, samt ordlyden  af eventuelle forslag. Indkaldelsen kan foretages pr. e-mail.

Forslag fra medlemmerne skal for at blive optaget på dagsordenen sendes på mail til formanden for foreningen – og være denne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal udsendes til medlemmerne pr. e-mail senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af samme

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til orientering samt beslutning om fastlæggelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr

5. Indkomne forslag

6. Formanden vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode.

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 11

7. Valg af bestyrelsessuppleanter i henhold til § 11

8. Valg af revisor (valgt for 1 år ad gangen)

9. Eventuelt

Ved generalforsamlinger vælges en dirigent uden for bestyrelsen til at lede forhandlingerne. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol der underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt indsender begæring herom, ledsaget af en redegørelse for de forslag der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling, der indvarsles og afvikles ud fra særskilt udsendt dagsorden senest 1 måned efter at bestyrelsen har modtaget begæring herom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ethvert medlem af foreningen har 1 stemme på generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance.

Beslutninger på generalforsamlinger sker ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Det er tilladt at stemme via skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun bære 1 fuldmagt.

Afstemningerne på generalforsamlingen foretages ved håndsoprækning af de stemmeberettigede. Skriftlig afstemning kan dog kræves såfremt det ønskes af mindst 1 medlem. Endvidere tilkommer det dirigenten at forlange skriftlig afstemning.

Foreningens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer som alle vælges for en 2-årig periode.

2 a 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på den årlige generalforsamling.

Herudover vælger generalforsamlingen årligt 2 suppleanter.

Suppleanterne indtræder ved afgang i bestyrelsen i utide og indtil førstkommende generalforsamling.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted dog højst for i alt 6 år.

Ingen virksomhed kan være repræsenteret i bestyrelsen med mere end ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter generalforsamlingen med næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift indgå en sekretariatsaftale eller ansætte fornødent personale og afholde de efter bestyrelsens skøn nødvendige udgifter til administration.

Bestyrelsen har overfor generalforsamlingen ansvar for regnskabsførelsen og opstilling af årsregnskab og budget til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder møde, så ofte som formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker dette. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.  I det tilfælde stemmerne måtte stå lige, er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, i forening med ét bestyrelses-medlem. Ved evt. køb, salg, låntagning eller pantsætning af fast ejendom kræves generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller  bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Der kan fastsættes et indmeldelsesgebyr, som opkræves inden optagelsen. Størrelsen af gebyret vedtages på den ordinære generalforsamling.

Det årlige kontingent for medlemmerne fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Ved for sen indbetaling af kontingent kan bestyrelsen opkræve renter og gebyrer svarende til rentelovens almindelige bestemmelser.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december.

Foreningens midler må kun anvendes til de af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen vedtagne formål.

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Vedtagelse af foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede og vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt opløsning af foreningen vedtages med fornøden majoritet, uden  at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har været repræsenteret,  indkaldes til en ny generalforsamling, som da kan vedtage opløsningen med den  foreskrevne majoritet (2/3), uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

Samtidig tages beslutning om anvendelsen af foreningens formue.

Ved opløsning nedlægges foreningens hjemmeside.

Opløsningen gennemføres og administreres af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, valgt af den generalforsamling, på hvilken det endelig besluttes at opløse foreningen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27.03. 2019.